a compañía

GAL

MORRAOCONTO nace no verán de 2021 en Santiago de Compostela, cando a equipa converxe nun traballo común para o festival USCénica.

A compañía créase como resposta á necesidade de crear unha plataforma de xestión propia coa que levar a cabo diferentes proxectos partindo das artes escénicas como eixo principal e diverxendo en distintos eidos como son: a creación escénica, a música, a danza, a divulgación e a formación.

MORRAOCONTO tenta aportar un valor engadido nas súas propostas, e xurde como espazo de colaboración no que traballar con artistas e profesionais de diferentes disciplinas.

O noso traballo sustentámolo en tres pilares fundamentais: a liberdade creativa, a experimentación e a denuncia social.

ESP

MORRAOCONTO nace en el verano de 2021 en Santiago de Compostela, cuando el equipo converge en un trabajo común para el festival USCénica.

La compañía se crea como respuesta a la necesidad de crear una plataforma de gestión propia con la que llevar a cabo diferentes proyectos partiendo de las artes escénicas como eje principal y divergiendo en distintos ámbitos como son: la creación escénica, la música, la danza, la divulgación y la formación.

MORRAOCONTO intenta aportar un valor añadido en sus propuestas, y surge como espacio de colaboración en el que trabajar con artistas y profesionales de diferentes disciplinas.

Nuestro trabajo se sustenta en tres pilares fundamentales: la libertad creativa, la experimentación y la denuncia social.